Veteranbanen lukker

Enten eller - eller - både og?

Som formand for Skælskør Partiforening hilser jeg gaven / naturstien fra Nordea Fonden meget velkommen, men jeg vil appellere til vores lokale politikere om, at man i overvejelserne også inddrager lokale forhold – og ikke mindst de borgere, der har deres hverdag i lokalområdet,

Skælskør Kommune var en selvstændig kommune indtil kommunesammenlægningen, som nok med tiden bliver et fremskridt, men som også ændrer vilkårene for mange mennesker.

For Skælskør har det betydet, at de mange kommunale arbejdspladser er flyttet fra byen, og at Slagelse Kommunes indkøbspolitik er blevet centraliseret og harmoniseret / flyttet væk fra de lokale handlende.

Det har betydet, at mange butikker i Skælskør står tomme og de tidligere så befærdede hovedgade ikke længere er så tiltrækkende, hvilket igen er til skade for handelslivet. Det er så konsekvensen af harmoniseringen, som man i Slagelse Kommune har vurderet nødvendig. ( Finanskrisen kan ikke med så kort varsel være slået så markant igennem).

Skælskør er derfor nødt til at tænke i andre baner, hvis vi vil udvikle vores lokalsamfund, herunder i højere grad at kunne tiltrække turister til vores naturskønne område og udnytte de mange muligheder, der er på det maritime felt.

Aktuelt sættes der gang i et kursus og feriecenter på den tidligere højskole, der er budgetaftale om at støtte et kultur- og medborgerhus og vi har tanker/ønsker om renovering af hovedgaden (ændring til gågade og anderledes forretninger), ligesom udvidelsen af Dong Energy’s kulhavn på Stigsnæs kan blive et aktiv.

Skælskør er desuden rig på mange frivillige, men små foreninger, der alle virker til gavn for lokalområdet, herunder veteranbanen. De kan i den store sammenhæng virke betydningsløse, men de har en uvurderlig værdi for lokalområdet.

Man kan så indvende, at Veteranbanen ikke har været så synlige, men jeg er bekendt med, at den dels har været ramt af en del hærværk og at det dels er et spørgsmål om penge.

Veteranbanen i Skælskør er unik og den vil med de rette initiativer kunne udvikles til en endnu større turistattraktion i lighed med det så kendte Skjoldnæsholm, dog i mindre målstok – igen til gavn for byens borgere og de lokale handlende.

Det vil imidlertid kræve, at man kan disponere over banelegemet fra Skælskør til Dalmose.

Jeg tror ikke på, at Naturstien i sig selv er et vil være et ”trækplaster” for Skælskør, men en markedsføring af Veteranbanen ville formentlig gøre det mere tillokkende at blive hængende en stund og aflægge byen et besøg.

Jeg vil derfor Skælskør Partiforenings holdning, at det ikke bliver gjort til et enten eller, men et både og – der bør kunne skabes mulighed for, at begge dele kan gå hånd i hånd.

I øvrigt kan der læses følgende i en af grupperne på Facebook, hvor Nordeafonden svarer på en forespørgsel:

Kære Michael Løve,
Tak for din mail.
Nordea-fonden har til formål at støtte almennyttige projekter, der fremmer gode liv. Fonden uddeler penge til projekter indenfor områderne sundhed, motion, natur og kultur.
I 2008 ansøgte Skov- og Naturstyrelsen Nordea-fonden om midler til at etablere en natursti på banen Næstved-Slagelse, Skælskør-Dalmose. Nordea-fondens bestyrelse besluttede sig for at imødekomme Skov- og Naturstyrelsens ansøgning, da projektet passer godt ind i fondens målsætning om at fremme gode liv. Stien giver indbyggere og tilrejsende mulighed for at motionere og nyde områdets rige naturliv gennem de mange muligheder for friluftsliv, som området tilføres.
I projektet indgår en borgerinddragelsesfase, hvor stiens indretning, anvendelse skal diskuteres, herunder mulighederne for de enkelte brugergrupper.
Det er ansøger, dvs. Skov- og Naturstyrelsen, og ikke fonden, der gennemfører projektet og forestår den lokale dialog om projektet.
Jeg håber, at det er svar på dine spørgsmål.
Med venlig hilsen
Frans Richard Bach

Jeg er ikke bekendt med, at der har været en borgerinddragelsesfase (lokalt), kun en masse avisomtale, og hvis vi i Slagelse Kommune mener de fine ord med strategien om nærdemokrati og borgerinddragelse, så burde man politisk have taget initiativ til et lokalt borger- / informationsmøde. Fine ord alene gør det ikke.

Jeg lørdag deltog lørdag den 23/5-2009 i en underskriftsindsamling til fordel for ”et både og” – og det var en speciel oplevelse. Ingen afslog at skrive under – andre tilkaldte bekendte for at skrive under – og andre, der gik i butikker, bad de handlende om at gå ud og skrive under.

Mange udtrykt harme over beslutningen – og harmen blev i flere tilfælde rettet mod borgmesteren. I løbet af knap 2 timer var der 87 underskrifter hjemme. Blandt dem flere ”udenbys”, der enten havde tilknytning til Skælskør eller sommerhus i området – og hvor børnene huskede turen i Veterantoget.

Det er min vurdering, at man politiske undervurderer Veteranbanens betydningen for Skælskør – og endnu i højere grad hvad, det kunne udvikles til.

Adalbert Öschischning  og Henrik Falch  Planetsti i stedet for veteranbane

Adalbert Öschischning og Henrik Falch Planetsti i stedet for veteranbane

Værksted Veteranbanen i Skælskør

Værksted Veteranbanen i Skælskør