Nej til skolemassakre

NEJ til skolemassakre

Problematikken omkring skolelukninger i Slagelse Kommune.

12. juli 2010

Bemærk - nyeste indlæg øverst:

Så er beslutningen i skolesagen truffet

Et tværpolitisk forlig var forud for byrådsmødet blevet indgået.

Byrådsbeslutningen den 27. februar 2012 blev, at Vestermose og Nørrevangskolen lukkes, mens de øvrige skoler bevares uændret og tilføres yderligere økonomi, samt at der sættes et udviklingsprojekt i gang med skoler og daginstitutioner.

For stemte:
Jacob Borello Carlsen (A), Steen Olsen (A), Niels O. Pedersen (A), Anders Nielsen (A), Flemming Erichsen (A), Ole Quist (A) , Niels Jørgensen (C), Michael Gram (DF), Henrik Brodersen (DF), Frederik Pedersen (DF), Bjørn Olsen (DF), Stén Knuth (V), Ole Drost (V), Troels Christensen (V), Jens Jørgensen (V), Johnny Persson (V), Birgitte Poulsen (V), Thomas Modell (V), Helle Jacobsen (V), Jesper D. Jensens stedfortræder (V), Ebbe Jens Ahlgren (V) og Peter Lotinga (løsgænger)

Imod stemte:
Borgmester Lis Tribler (A) , Helle Blak (A) , Emine Koca (A) , Kurt Rasmussen (A) , Bodil Knudsen (A) , Jørgen Andersen (SF), Ib Larsen (SF), Lene Wibroe (SF) og Leif Scharling (SF)

En sejr for borgerindflydelse!
En lang sej og brostensbelagt argumentation for bevarelse af skoler er slut. Ikke med det optimale resultat – og her tænker jeg på Nørrevangsskolen og Vestermose, hvilket er beklageligt – men det var det mest opnåelig i den aktuelle situation.

Et stort tillykke til jer forældre, der har stået sammen og har kæmpet med næb og klør for jeres børns skole – det har været imponerende, både jeres indsats og den saglighed og her ikke mindst arrangementet på Tårnborg skole med de saglige input.

Nu skal politikerne for alvor i arbejde med at sikre og understøtte den faglige udvikling, bl.a. således at tiden i børnehaven og over i skoleregi understøttes, at skoler bruger den teknologiske udvikling til at samarbejde og udveksle erfaringer – formidling af den gode historie der bliver til fælles viden og metoder.

Det har været en dejlig oplevelse at være en del af Facbookgruppen og endnu en gang tak til jer alle.

Endvidere er der vel grund til at rose de politikere, der kunne arbejde sig frem til et forlig. der favner hele Slagelse kommune.

19/2-2012
Fejl i tal fra hvidbogen om høringssvar.
KAMPEN OM SKOLERNE ER IKKE SLUT!
- Overbygningen på nogle skoler, bl.a. Skælskør og Flakkebjerg er stadig i spil.
Dann Frederiksen har lavet beregning på Dalmose skole, som viser fejl. Der er fulgt op på denne beregning og der er fejl i samtlige tal - medmindre der er faktorer indkalkuleret, som ikke umiddelbart er synlige. 
Vi er af den opfattelse, at det er svært at have tillid til beregninger i såvel høringsmateriale som hvidbog og et krav må være, at det hele tages af bordet og at der arbejdes for den 0-løsning, som "udbrydergruppen" har foreslået, hvor bl.a. rygsækmodellen justeres.

9/1-2012
Skælskør Partiforenings høringssvar til forslag om ny skolestruktur.

17/12-2011 - Afspores skoledebatten?
Det er useriøst, når politiker og skoleleder udtaler sig til aviserne og ikke holder sig til fakta. De er i offentlige embeder og bør være i overensstemmelse med fakta i deres udtalelser - alt andet vil være manipulation. 

4/12-2011 Derfor siger Skælskør Partiforening nej til skolelukninger.
Skælskør Partiforenings bestyrelse har arbejdet med høringsmaterialet om ny skolestruktur og har udarbejdet nedenstående notat.
Det er vores vurdering, at der på det foreliggende grundlag er mere, der taler fagligt imod skolelukninger en der taler for.

14/11-2011
Forslaget til ny skolestruktur er behæftet med fejl og usikkerheder:
Se bilag og beregninger under dette afsnit

I foråret 2010 gik der kaos i processen om skolelukninger og der var alt for mange ubesvarede spørgsmål – og nuværende proces er ved at tage samme drejning, idet der er fejlberegninger / -prognoser og flere andre usikkerheder, bl.a.:

  • Skoleprognosen af viger nogle steder stort fra befolkningsprognose – og er især til ugunst for de skoler, der forslås lukket. For Boeslunde skoles vedkommende er der et gab på næsten 40 % - og administration har måttet indrømme, at der er fejl – det ligner manipulation,
  • Der er ikke styr på hvilke børn og hvor mange der skal flyttes – og hvorhen
  • Der er ikke styr på transport af elever til andre skole – ”vi køber bare nogle busser” – og øger på den måde driftsudgifterne fremover.
  • Der er ikke taget stilling til placering af børn i specialklasser og børn med særlige behov.
  • Der er ikke belæg for, at der ikke sker tilbagegang i lokalområder, hvor skoler lukkes – tvær imod er der forskningsmæssig belæg for, at at de små lokalsamfund kan udvikles til et aktiv, jfr. nedenfor om ”68 landsbyer i yderområder” – I parentes bemærket understøtter den politik, der føres i Slagelse Kommune, bl.a. bosætning, ikke denne mulighed, men en udtalt centralisering.
  • Der er ikke belæg for, at store skoler medfører bedre undervisning og trivsel – tvært imod er der belæg for, at investering i førskolealderen giver flere unge, der er i stand til at tage en ungdomsuddannelse

31/10-2011
Byrådet vedtager at sende forslag til skolestruktur i høring

29/10-2011 - Debat om habilitet på Facebook
Der verserer på Facebook en diskussion om Slotsbjergby skole på gruppen "Protest mod skolelukninger i Slagelse Kommune". Det går på, at der i 2010 og overslagsårene er afsat kr. 125 mio til udvikling af skole og integreret institution.
Gruppen underer sig over, at der er sat så mange penge af og andre skoler lukker. Desuden er der en undren over, at Birgitte Poulsen er en af initiativtagerne - og samtidig er en af de byrådspolitikere, der har taget beslutningen. Det er ikke modstand mod Slots Bjergby, men en generel undren over, at "Alt er i spil".
Birgitte Poulsen udtaler i Sjællandske den 29/10, hvor sagen er omtalt, at: "Jeg har været meget bevist om at gå ud af de nævnte ting, og har ikke stået for det pågældende oplæg".
Dokumentet ligger på Slagelse Kommunes hjemmeside og det fremgår heraf, at Birgitte Poulsen er en af forslagsstillerne.
Gemmes dokumentet på egen computer, kan man via "Egenskaber" se, at PDF dokumentet er oprettet i Slagelse Kommune den 17/2-2010 af initalerne "susaks".
Det er fakta i sagen.

23/10- En ny vinkel på skoledebatten

Lisbeth Dybbro og Sinnet Bødewadt har under sidste debat om skolelukninger fremsat et forslag, der både kan opnå besparelse og opkvalificere undervisningen - uden at lukke skoler. Det er afprøvet af administration, der ikke kan afvise, at det holder vand. (se forslaget længere ned).

Tillids- og løftebrud?
Skolerne har været på pinebænken i snart 2 år - det er uanstændigt! - Hvad betyder det for lærernes undervisning - at det ikke ved, om det har et job eller ej - og hvad betyder det for den undervisning børnene får?

Vi har googlet lidt på udsagn i den politiske debat - og der er massser - her et kun et par stykker:

Ugeavisen Slagelse 14. maj 2010
Venstre går imod skolelukninger! Sådan lyder den klare melding fra Venstres medlem af Børn og Ungeudvalget, Johnny Persson, og Venstres gruppeformand Sten Knuth.
»Vi er godt klar over, at kommunen skal spare - også på skoleområdet,« siger Johnny Persson.
»Men vi vil gøre det uden skolelukninger, og håber at S og SF vil samarbejde med os om den vigtige opgave

1. juni 2010 – Ugeavisen Slagelse
Stén Knuth og Johnny Persson slår fast: ”Venstre har flere gange slået fast, at vi ikke vil høre tale om skolelukninger eller yderligere forringelser på børn og ungeområdet”.

20. oktober 2011 - Ugeavisen
Dansk Folkeparti har forladt sin kategoriske afvisning af skolelukninger, men til gengæld har partiet endnu ikke lagt sig fast på, hvor mange skoler der skal lukkes.
Det siger partiets medlem af Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget, Bjørn Olsen.

Man kan vel sprøge sig selv : Handler det mere om blokpolitik end skolernes ve og vel?

Socialdemokraternes valgprogram 2009
”Vi vil arbejde for at bevare skolen” – med fed skrift

Jeg funderer!

Hvordan kan politkere, der seriøst arbejder for skolelukninger samtidig melde sig ind i Facebookgruppen "Protest mod skolelukning i Slagelse Kommune"
Jeg undres

22/10-2011

NEJ til skolemassakre!

Skælskør Partiforening siger nej til skolemassakre

I Slagelse foreslås det, at op til 10 skoler kan nedlægges i den nye struktur. Det er ren massakre og endnu en gang urimeligt serviceforringelser i yderområderne.
Den 8/10 var jeg til LAG konference i Eggeslevmagle, hvor Niels Jørgensen (C) i sit indlæg sagde, at når man nedlægger skoler i landsbyerne, så nedlægger man også landsbyen. Det er mange nok enige i.
Hele sagen om ny skolestruktur er blevet til en farce, hvor V først ikke ville lukke skoler. Så sprang Ebbe Ahlgren fra A til V og satte sig for at lukke Boeslunde og Vestermose skoler; et amatøragtig forløb uden respekt for borgerne. Så satte Stén Knuth sig for bordenden, da ”kvalitet og indhold ikke var tænkt ind” sidste gang (hvor V også havde formanden for bordenden).

Vi har i Skælskør Partiforening drøftet skoleproblematikken. Vi mener ikke, at kæmpeskoler er en løsning, hvor børnene forhold til de voksne bliver perifere, og værre bliver det for børn, der faglige vanskeligheder eller f.eks. lider af ADHD eller o. lign. Det er de voksne, der som rollemodeller, gør en forskel for disse børn.
Vi mener desuden, at det er en fortsættelse af afviklingen af yderområder, hvor der i forvejen er forsvundet busruter, arbejdspladser, beskæring af færgesejlads m.v.. Disse områder bliver mindre og mindre attraktive at bosætte sig i.
Endelig finder vi, at man politisk har forsømt at lave aktive handleplaner for, hvordan men vil udvikle Slagelse Kommunes yderområder. Der er tanker, men ingen handling.
Vi opfordrer til, at man endnu en gang kikker på det tidligere Dalmose / Flakkebjerg forslag, hvor der både kunne opnås besparelser og en opkvalificering af det faglige niveau.

Hvis der, på tværs af partier, kan samles flertal for lukninger, så bør man, i respekt for borgerne, kun effektuere beslutningen, hvis der efter kommunalvalget i 2013 stadig er flertal herfor. Tør byrådet det?

Skolerne set med nye øjne?

Se skolernes indput - herunder "Uddannelse i Front" sidst i artiklen.

13/10-2010 De små skoler lever videre:
Soc.dem. i Skælskør har sammen med vores 2 byrådsmedlemmer Jacob Borello og Steen Olsen arbejdet intenst med data vedr. skolelukningerne, hjulpet af Boeslunde, Vestermose og Flakkebjerg med input – og 3 meget kompetente bud på fremtiden.
Vi har fremført vores betænkeligheder overfor byrådsgruppens flertal (se nedenfor), og det er glædeligt, at der er lyttet til argumenterne. Der har været en fornuftig høring, hvor de små skolers kvaliteter og forældreengagement har været overvældende.
Det er en modig og fornuftig beslutning, der nu giver mulighed for en konstruktiv og involverende debat om den en ny skolestruktur, hvor vægten lægges på at løfte det faglige indhold, børnenes trivsel og at få mest/bedst mulig undervisning.
Det er en modig beslutning fordi, den givet vil give anledning til mange politiske drillerier, avisskriverier om uansvarlighed og brudte valgløfter, men hellere en erkendelse af, at vi kan gøre det bedre end en stædig fastholden af en beslutning, hvis holdbarhed synes usikker.
Det er en gevinst for vores holdning om borgerinddragelse og engagement, for den demokratiske proces og sammenhængskraften i Slagelse Kommune.

11/10-2010
På byrådsmødet den 11. oktober vedtog S og SF budgettet, som indebærer lukningen af Boeslunde og Vestermose skoler.
Men Flemming Erichsen tilkendegav på mødet at ”der med flertalsbeslutningen ikke er truffet beslutning om lukning – det vil først ske til december”.
Jørgen Andersen fra SF (som ønskede flere skoler lukket) tilkendegav af ”Processen er blevet forlænget. vi skal have nogle flere tal på bordet"
Disse udsagn, som må opfattes som beslutninger, fremgår ikke af referatet fra byrådsmødet – men jeg er sikker på, at de vil blive husket, især på Boeslunde og Vestermose skoler.
Beslutningsgrundlaget skal være skal være bedre - og de økonomiske beregninger skal holde.
Det er ikke kan forklares, kan ikke forsvares.

9/10-2010 - Spørgsmål til byrådsgruppe og Fællesledelse
Kære Byrådsgruppe og Fællesledelse.
Skælskør er ikke enig i skolelukninger på det foreliggende grundlag – af 3 årsager:
1. Grundlaget for skolelukningerne er efter vores vurdering utilstrækkeligt, dels på grund af de mange spørgsmålstegn, der kan sættes (jfr. nedenfor) og dels på grund af, at der ikke har været en forudgående proces med de involverede hvor det har været muligt at undersøge/klarlægge alternative muligheder.
2. Vi er kommet i besiddelse af et notat, hvor Slagelse Kommune har foretaget beregning på forslag fra Flakkebjergborgere ”Skolestruktur – med nye øjne”, hvor forslagets beregnede besparelser viser sig at holde vand. Det er vores opfattelse, at byrådspolitikerne ikke har fået forelagt denne mulighed, og derfor ikke et fuldstændigt grundlag at træffe beslutninger på.
3. Skolelukningerne er ikke i overensstemmelse med hverken vores valgprogram (hvilket blev nævnt flere gange i Boeslunde) eller kommuneplanen. Skælskør efterlyser en forudgående drøftelser af visioner for, hvordan man ønsker udviklingen i hele Slagelse Kommune, herunder hvordan vi ser den fremtidige udvikling for landområde og landsbyer – og ikke at glemme øerne – hvor sammenhængskraften og eksistensen i høj grad er betinget af skole, indkøbsmuligheder, de frivillige foreninger – samt udnyttelsen af allerede eksisterende faciliteter som f.eks. sportshal, gymnastiksal og forsamlingshus osv..
Eksempelvis burde Boeslundes beliggenhed medføre et vis udviklingspotentiale – der er ikke langt til Slagelse, Korsør og Skælskør, der er kort til motorvejen (infrastruktur kunne være bedre), det er en mindre by og det er en lille skole som nu er ved at være trenden at flytte til. Endvidere er søgningen fra nyuddannede lærere tilsyneladende størst til de små skoler.

Vi vil derfor foreslå , at skolelukninger aflyses og at finde pengene andre steder eller helt udskyde besparelsen, der først har virkning fra 1/8-2011 - eller anvende ”Flakkebjerg-modellen”, der efter det oplyste vil kunne opnå de samme besparelser som foreslået – og ydermere kan træde i kraft allerede 1. januar 2011.

Spørgsmålstegn vedr. lukningen af Vestermose og Boeslunde skoler:
1. Har man inddraget Rejseholdets anbefalinger i forhold til den fremtidige skolestruktur, herunder muligheden under pkt. 10 som siger: ”Nogle gange kan der være geografiske eller bygningsmæssige årsager til, at det i et bestemt område ikke kan lade sig gøre at samle tre eller flere spor for alle klassetrin på et enkelt sted. Her kan det være en mulighed at dele skolen på en ny måde. Nemlig på tværs. I stedet for en lille etsporet skole og en anden tosporet skole kan man vælge at skabe én skole fordelt på flere forskellige enheder. Eksempelvis, at kommunen opdeler sine skoler i indskolingsskoler, mellemtrinsskoler og udskolingsskoler med mange flere spor på hver skole, eller at den store skole har flere mindre satellitter i indskolingen”.
2. Er der i skolebesparelserne taget højde for transport af skolebørn fra Vestermose og Boeslunde skoler til andre skole?
3. På Boeslunde skole er der en ”sale and leaseback” aftale, som udløber i 2013. Er leje udgiften hertil er indregnet i besparelsen (vi slipper ikke ud af den før i 2013/15?)? – vedhæftet beregning som anfægtes af Boeslunde
4. Er udgiften til vedligeholdelse af bygninger – indtil de bliver solgt – medtaget – og kan de sælges som markedet er nu?
5. Det forventes, at de 2 skolers ledere vil kunne anvises andre passende stillinger, dvs. at de bevarer deres nuværende løn. Hvordan hænger det sammen med besparelse på ledelse på Vestermose med kr. 1,6 mio. og på Boeslunde med kr. 1,2 mio. – Såfremt stillinger er vakante, er der heller ingen udgift – medmindre ledelse er noget helt andet end det er synes at fremgå. Hvordan hænger det sammen.
6. Er der i skolebesparelserne taget hensyn til, at nogle forældre kan vælge andre skoler i nabokommunerne, hvilket ikke er sandsynligt, da der er en stigende tendens til at benytte de små friskoler.
7. Er der i besparelserne taget højde for, at nogle forældre kan vælge skole i nabokommune – her især nok mest nærliggende for Vestermose, der har Ørslev skole (Sorø Kommune) liggende tæt. KL’s vejledende takster på mellemkommunale aftaler er på kr. 66.000,00 pr. elev – hvilket ligger over elevprisen pr. elev i Slagelse Kommune. Den er vejledende og det lokale PPR bestemmer suverænt selv omfanget af specialundervisning – og Slagelse Kommune betaler. - Er der taget højde for følgende:
a. Ifølge Sjællandske den 2/10-2010 har skolebestyrelsesformand på Vestermose skole undersøgt grundlaget for etablering af friskole – Det fremgår, at ca. 1/3 vil vælge skole i nabokommuner.
b. Der er 107 elever på Vestermose skole – 1/3 er lig med 36 elever, der vælger skole i nabokommunen – som igen er = en udgift på kr. 66.000,00 x 36 = kr. 2,376 mio.
8. Capacent og Vestermoses estimering af elevudviklingen er forskellige – det samme er forudsætningerne. Kan det være en mulighed, at Vestermose med deres lokalkendskab kommer nærmere sandheden, når følgende forhold tages i betragtning:
a. Så vidt vides, bruges Vestermose skole også af en lokale idrætsforening samt andre foreninger. Hvordan er muligheden for at kunne anvise dem andre muligheder, såfremt lukningen fastholdes?
b. Det påstås, at man får bedre undervisning på de store skoler, hvilket også var en stor del af argumentationen på mødet i Boeslunde – Er der dokumentation herfor? – Er der dokumentation for det modsatte?

9. Er det taget med i overvejelserne, hvad det betyder for de små lokalsamfund, bosætning, handel, erhverv, foreningslivet osv.
10. Er tanken på sigt, at der skal ske en centralisering af alle skoler – og/eller en generel centralisering i Slagelse Kommune?
11. Og hvis ja – er der planer for udvikling – eller afvikling – af yderområderne i Slagelse Kommune. 12. Det ikke ukendt, at antallet af børn med forskellige vanskeligheder er stigende – desværre – og herunder antallet af børn, der diagnosticeres med ADHD (tidl. DAMP). Er det overvejet om det kunne være både hensigtsmæssigt og lønsomt at tilbyde disse elver undervisning på de små skoler? - Især i forhold til børn med ADHD er der fagligt belæg herfor.

Hvis ”læresætningen”: ”Det er der ikke kan forklares, kan ikke forsvares” – så mener jeg ikke, at vi kan forklare beslutning

28/9-2010
Skælskør Partiforening har taget fat i problematikken omkring skolelukninger, herunder en vurdering af, om forudsætningerne i de beregnede besparelser holder stik - og det ser de ikke umiddelbart ud til at gøre.
Den samme opfattelse har de nedenstående beregninger for borgergrupper i henholdsvis Vestermose og Flakkebjerg skoler - ligesom man fra Boeslunde skole drager de beregnede besparelser i tvivl.
At tage et så alvorligt skridt - ikke mindst set med lokalsamfundets øjne - skal være absolut nødvendigt og de økonomiske beregninger skal holde - før vi bør lægge ryg til så drastiske beslutninger.
Samtidig er det vores opfattelse, at alternative muligheder skal være udtømte, og i skrivende stund er der så vidt vi ved ikke foretaget beregninger ved anvendelse af Flakkebjerg-modellen - en model, der skulle kunne opnå de ønskede besparelser uden skolelukninger.

Som udgangspunkt er vores holdning, at det der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.
Se arbejdsgruppernes forslag nedenfor:

En borgergruppe fra Flakkebjerg har præsenteret en anderledes måde at se folkeskolen på, dels for at bevare den lokale folkeskole og dels for at opnå besparelser som krævet af byrådet.

En lige så aktiv arbejdsgruppe ved Vestermose skole har udarbejdet en rapport, der stiller store spørgsmåls tegn ved opnåelse af de forventede besparelser - samt de forudsætninger, der er lagt til grund.
Rapporten bygger for det meste på objektive kriterier, så som Danmarks Statestik, Slagelse Kommunes egen hjemmeside osv.

Kommentarer til forslaget:
Hvis man skal se forslaget med barnet / den unges øjne ser der ud til at være indlysende fordele.
For det første er der forslaget om at bevare 1.-6. klasse i den lokale skole – hvor man ikke alene ser på det undervisningsmæssige, men på barnet/den unges hele sociale liv og tilværelse. Vi kender det fra os selv – jo bedre vores liv hænger sammen – desto mere er vi i stand til at yde og være for andre. Vi har siden kommunesammenlægningen set en eksplosiv udvikling i udgifterne til specialundervisning og undersøgelser viser også, at en voksende del at de unge har vanskeligheder i hverdagen. Netop de mindre sammenhænge på de lokale skoler giver bedre muligheder for en forbyggende indsats. Det vil sige, at der kan opnås både en økonomisk gevinst, men også en menneskelig gevinst for den enkelte unge, der får en sundere udvikling og større lyst til at lære i skolernes overbygning – og dermed også en gevinst for samfundet.

For det andet peges der på de udviklingsmuligheder der er i lokalsamfundene, hvor skolen bliver omdrejningspunktet for andre aktiviteter også – det vil sige udvikling i stedet for det traditionelle: Afvikling af økonomiske årsager.

Vi skal ikke begå samme fejl som sker på landsplan, hvor vi har udviklet et ”udkantsdanmark”, som ikke føler sig som en del af samfundet – og som vi i øvrigt har kæmpet imod på landsplan - og man skal ikke underkende de værdier og det sammenhold, der er i de små lokalsamfund.

Forslagsstillerne påpeger, at det yderligere skal gennemarbejdes, men uanset om man opnår den fulde besparelse eller ikke, så bør den indgå som en del de besparelsesforslag, der ligger på bordet p.t.

Bjarne Balodis Olsen
Skælskør Partiforening.

Demonstration mod skolelukning

Demonstration mod skolelukning